Stjertand

09.01.2010—22.04.2017
Stjertand hann Nidarø, Trondheim-7878
Stjertand hann Nidarø, Trondheim-7879
Stjertand hann Nidarø, Trondheim-7865
Stjertand hunn Nedre Leirfoss, Trondheim-7022
Stjertand hunn Nedre Leirfoss, Trondheim-1130
Stjertand hann Nidarø, Trondheim-7726
Stjertand hann Nidarø, Trondheim-7731
Stjertand hann Glomma, Fredrikstad-5087
Stjertand hunn Nedre Leirfoss, Trondheim-1143
Stjertand hann Glomma, Fredrikstad-5354
Stjertand hann Glomma, Fredrikstad-4899
Stjertand hann Glomma, Fredrikstad-5226
Stjertand hunn Nedre Leirfoss, Trondheim-1417
Stjertand hann Glomma, Fredrikstad-5109
Stjertand hunn Nedre Leirfoss, Trondheim-1378
Stjertand hunn Tanemsbrua, Klæbu-7918
Stjertand Granåsen, Trondheim 315
Stjertand Granåsen, Trondheim 278
Stjertand Granåsen, Trondheim 284
Stjertand Granåsen, Trondheim 303