Aurorasommerfugl

05.06.2017—01.06.2020
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 5927
Aurorasommerfugl hann Paradisbukta, Steinkjer - 0891
Aurorasommerfugl Paradisbukta, Steinkjer - 0881
Aurorasommerfugl Sunndal - 3359
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 5936
Aurorasommerfugl Sunndal - 3325
Aurorasommerfugl hann Paradisbukta, Steinkjer - 0847
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 6073
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 6025
Aurorasommerfugl Sunndal - 3359