Neslesommerfugl

11.09.2010—09.08.2019
Neslesommerfugl Seminarplassen, Klæbu - 7164
Neslesommerfugl Grandefjæra, Ørland 3307
Neslesommerfugl Elingård, Fredrikstad - 0690
Neslesommerfugl Grandefjæra, Ørland 3304
Neslesommerfugl Seminarplassen, Klæbu-9381
Neslesommerfugl Seminarplassen, Klæbu-0175
Neslesommerfugl Seminarplassen, Klæbu-0192
Neslesommerfugl Dyrøy, Frøya - 8463
Neslesommerfugl Nordsetfossen, Trondheim - 2993