Knoppsvane

01.03.2008—14.03.2020
Knoppsvane Kyrksæterøra, Hemne - 9257
Knoppsvane Kyrksæterøra, Hemne - 9202
Knoppsvane Moss 707
Knoppsvane Moss 601
Knoppsvane Kyrksæterøra, Hemne - 9237
Knoppsvane Børsøra, Børsa, Skaun-7559
Knoppsvane Kyrksæterøra, Hemne - 9221
Knoppsvane Børsøra, Børsa, Skaun-7574
Knoppsvane Moss 626
Knoppsvane Buvika, Skaun 670
Knoppsvane Buvika, Skaun 691
Knoppsvane Brentetangen, Rygge-9374
Knoppsvane Brentetangen, Rygge-9375
Knoppsvane Skjerns Enge, Jylland-7370
Knoppsvane Børsøra, Børsa, Skaun-7552
Knoppsvane Kyrksæterøra, Hemne - 9207
Knoppsvane Kyrksæterøra, Hemne - 9247
Knoppsvane Bugen, Kyrksæterøra - 5103
Knoppsvane Bugen, Kyrksæterøra - 5305
Knoppsvane Bugen, Kyrksæterøra - 5248